Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013: 25. člen ZDR-1 )

KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI razpisuje prosto delovno mesto OSKRBNIK

Naloge delovnega mesta:

 • vzdrževanje zgradbe, opreme, okolice KC DD Zagorje in objektov, ki so v upravljanju KC DD Zagorje (sprotna popravila inventarja);
 • čiščenje okolice doma in okolice objektov, ki jih ima v upravljanju KC DD Zagorje;
 • opravljanje vseh manjših popravil v javnem zavodu in objektih, ki so v upravljanju javnega zavoda - kot so: pohištvo, okna, vrata ter nadziranje delovanje in odpravljanje manjših napak na vodovodnih instalacijah, kanalizaciji in drugih napravah;
 • evidentiranje vseh poškodb na objektih in napak na opremi ter obveščanje in organizacija odprave le-teh;
 • zaščita objekta v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, požar);
 • kontrola delovanja kurilnih in klimatskih naprav;
 • skrb za obratovanje strojev in naprav, vodenje evidence v zvezi s tem;
 • opravljanje prevozov, skrb za službeno vozilo, čiščenje službenega vozila, registracija in servis službenega vozila…;
 • plakatiranje na objektu in predvidenih plakatnih mestih;
 • priprava prostorov za vse prireditve;
 • stalna prisotnost pri vseh pripravah v prostorih za prireditve in skrb za varnost oseb, ki se zadržujejo v prostorih za pripravo prireditev;
 • organizacija in vodenje rednega čiščenja prostorov v objektu in čiščenja okolice objekta;
 • nabava ob poprejšnji odobritvi direktorja in smotrna poraba materiala za vzdrževanje in čiščenje;
 • kontroliranje požarno-varnostnih naprav v zgradbi in navodila delavcem o uporabi le-teh;
 • pomoč pri ozvočevanju prireditev in delovanju bifeja na večjih prireditvah;
 • organizacija in skrb za varovanje na prireditvah;
 • opravljanje biljeterske službe;
 • skrb za red, mir in disciplino v okviru objektov zavoda;
 • opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja.

Zahtevana stopnja strokovne izobrazbe: RAVEN IV;  srednja poklicna izobrazba ali več

Zahtevane del. izkušnje: delovne izkušnje so priporočljive.

Znanje jezikov:

 • znanje slovenskega jezika.

Posebna znanja:

 • preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,
 • vozniško dovoljenje B kategorije.

Odgovornost za:

 • pravilno in pravočasno izvrševanje delovnih nalog;
 • kvalitetno delovanje vseh strojev in naprav;
 • varstvo zakonitosti ter varovanje poslovne in strokovne tajnosti;
 • premoženje javnega zavoda;
 • ustrezen odnos do uporabnikov;
 • varnost oseb, ki se zadržujejo v javnem zavodu ter objektih in okolici objektov, ki so v upravljanju javnega zavoda;
 • varno delo in požarno varnost;
 • uporabo osebnih zaščitnih sredstev;
 • brezhibno delovanje opreme, naprav, strojev, vozil,
 • sredstva in pripomočke.

Fizični napor:

prisilna drža telesa, dvigovanje težjih in lažjih bremen, delo na višini.

Posebne psihofizične zahteve:

 • natančnost, zanesljivost, odgovornost;
 • komunikativnost;
 • sposobnost za delo na višini, izpostavljenost vremenskim neprilikam;
 • sposobnost za delo s kemičnimi snovmi (razna lepila, barve, ipd.);
 • splošna zdravstvena sposobnost;
 • splošna psihofizična sposobnost.

Obseg:

 • delovni čas je razporejen po potrebah delovnega procesa (dopoldne, popoldne, zvečer, po potrebi tudi ponoči, polni delovni čas, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih);
 • stalna dosegljivost;
 • po potrebi opravlja dela izven javnega zavoda.

Trajanje: S kandidatom bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas (poskusno delo 3 mesece).

Prijava:

Vloga naj vsebuje:

 1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog;
 2. življenjepis;
 3. dokazila o izpolnjevanju pogojev;
 4. podroben opis dosedanjih izkušenj;
 5. potrdilo o državljanstvu;
 6. kratek opis videnja področja dela.

Prijavljeni kandidati morajo predložiti izjavo, da dovoljujejo pridobitev potrdila o nekaznovanosti in potrdila, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati na vloge v zapečateni ovojnici s pripisom ''RAZPIS – OSKRBNIK IV'' pošljejo na naslov KC DD Zagorje, Cesta 9 avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.

Vloga mora biti oddana na zgornji naslov najkasneje do 8.3.2019.

Datum objave: 28.2.2019

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom.