KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI razpisuje prosto delovno mesto RAČUNOVODJA VI

Naloge delovnega mesta:

  • vodenje, organiziranje in načrtovanje dela v finančno računovodski službi,
  • sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami,
  • izdelava predlogov finančnih načrtov,
  • izdelava analiz, zbiranje in samostojno analiziranje podatkov o doseganju plana in stroškov za vsak mesec, ter primerjava rezultatov z istim obdobjem preteklega leta,
  • izdelava raznih vrst poročil in analiz v zvezi z elementi poslovanja in stroški poslovanja,
  • mesečno finančno planiranje (likvidnosti plan) in zasledovanje finančnih prilivov in odlivov,
  • sestavljanje in dopolnjevanje analitičnih kontnih planov,
  • sestavljanje zaključnega računa in poslovnih poročil,
  • obračunavanje in izplačevanje plač zaposlenih delavcev, delavcev po podjemnih pogodbah in avtorskih pogodbah,
  • izpolnjevanje obrazcev v zvezi z izplačanimi plačami, izstavljanje potrdil in obvestil delavcem, davčnim in drugim organom v zvezi z izplačanimi plačami,
  • obračunavanje boleznim in priprava zahtevkov za refundacijo,
  • arhiviranje dokumentacije v zvezi s plačami po zahtevah določenih v knjigovodstvu,
  • vodenje glavne knjige in knjiženje vseh poslovnih dogodkov (izdelava temeljnic za knjiženje, knjiženje saldakontov kupcev in dobaviteljev, blagajne, plačilnega prometa…),
  • priprava podatkov za letni popis, nadzor in strokovna pomoč pri izvajanju inventure,
  • vodenje in knjiženje dokumentov v evidence za obračun DDV in obračun DDV,
  • vodenje analitične evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
  • predlaganje in skrb za svoje strokovno izpopolnjevanje in spremljanje zakonskih sprememb na finančnem in računovodskem področju,
  • kontroliranje poslovanja glavne blagajne in pomožnih blagajn,
  • vodenje kalkulacije stroškov in prihodkov tržne dejavnosti,
  • vodenje internih obračunov bifeja, kino blagajne in drugih prireditev v javnem zavodu,
  • opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Zahtevana strokovna izobrazba: RAVEN VI, PODRAVEN VI/1 višja strokovna izobrazba.

Zahtevane del. izkušnje: 2 leti na enakih ali podobnih delih  

Znanje jezikov:

  • znanje slovenskega jezika,
  • zaželeno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

Posebna znanja:

  • osnove računalništva,
  • uporaba programskih orodij s področja računalništva,
  • preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom osnove računalništva.

Obseg: delovni čas je razporejen po potrebah delovnega procesa.

Trajanje: S kandidatom bomo sklenili pogodbo za nedoločen čas.

Prijava:

Vloga naj vsebuje:

  1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog
  2. življenjepis
  3. dokazila o izpolnjevanju pogojev
  4. opis dosedanjih izkušenj na enakim ali podobnem delovnem področju.

Kandidati na vloge v zapečateni ovojnici s pripisom »RAČUNOVODJA VI« pošljejo na naslov KC DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.

Datum objave: 17. april 2018

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom.