Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013: 25. člen ZDR-1 )
KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI razpisuje prosto delovno mesto OSKRBNIK IV

Naloge delovnega mesta:
• vzdrževanje zgradbe, opreme, okolice KC DD Zagorje in objektov, ki so v upravljanju KC DD
Zagorje (sprotna popravila inventarja);
• čiščenje okolice doma in okolice objektov, ki jih ima v upravljanju KC DD Zagorje;
• opravljanje vseh manjših popravil v javnem zavodu in objektih, ki so v upravljanju javnega
zavoda - kot so: pohištvo, okna, vrata ter nadziranje delovanje in odpravljanje manjših napak na
vodovodnih instalacijah, kanalizaciji in drugih napravah;
• evidentiranje vseh poškodb na objektih in napak na opremi ter obveščanje in organizacija
odprave le-teh;
• zaščita objekta v primeru elementarnih nesreč (neurje, poplave, požar);
• kontrola delovanja kurilnih in klimatskih naprav;
• skrb za obratovanje strojev in naprav, vodenje evidence v zvezi s tem;
• opravljanje prevozov, skrb za službeno vozilo, čiščenje službenega vozila, registracija in servis
službenega vozila…;
• plakatiranje na objektu in predvidenih plakatnih mestih;
• priprava prostorov za vse prireditve;
• stalna prisotnost pri vseh pripravah v prostorih za prireditve in skrb za varnost oseb, ki se
zadržujejo v prostorih za pripravo prireditev;
• organizacija in vodenje rednega čiščenja prostorov v objektu in čiščenja okolice objekta;
• nabava ob poprejšnji odobritvi direktorja in smotrna poraba materiala za vzdrževanje in
čiščenje;
• kontroliranje požarno-varnostnih naprav v zgradbi in navodila delavcem o uporabi le-teh;
• pomoč pri ozvočevanju prireditev in delovanju bifeja na večjih prireditvah;
• organizacija in skrb za varovanje na prireditvah;
• opravljanje biljeterske službe;
• skrb za red, mir in disciplino v okviru objektov zavoda;
• opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja.

Zahtevana stopnja strokovne izobrazbe: RAVEN IV; srednja poklicna izobrazba ali več

Zahtevane del. izkušnje: delovne izkušnje so priporočljive.

Znanje jezikov:
- znanje slovenskega jezika.

Posebna znanja:
• preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,
• vozniško dovoljenje B kategorije.

Odgovornost za:
• pravilno in pravočasno izvrševanje delovnih nalog;
• kvalitetno delovanje vseh strojev in naprav;
• varstvo zakonitosti ter varovanje poslovne in strokovne tajnosti;
• premoženje javnega zavoda;
• ustrezen odnos do uporabnikov;
• varnost oseb, ki se zadržujejo v javnem zavodu ter objektih in okolici objektov, ki so v
upravljanju javnega zavoda;
• varno delo in požarno varnost;
• uporabo osebnih zaščitnih sredstev;
• brezhibno delovanje opreme, naprav, strojev, vozil,
• sredstva in pripomočke.

Fizični napor:
prisilna drža telesa, dvigovanje težjih in lažjih bremen, delo na višini.

Posebne psihofizične zahteve:
• natančnost, zanesljivost, odgovornost;
• komunikativnost;
• sposobnost za delo na višini, izpostavljenost vremenskim neprilikam;
• sposobnost za delo s kemičnimi snovmi (razna lepila, barve, ipd.);
• splošna zdravstvena sposobnost;
• splošna psihofizična sposobnost.

Obseg:
• delovni čas je razporejen po potrebah delovnega procesa (dopoldne, popoldne, zvečer, po
potrebi tudi ponoči, polni delovni čas, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih);
• stalna dosegljivost;
• po potrebi opravlja dela izven javnega zavoda.

Trajanje: s kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja za
nedoločen čas.

Prijava:

Vloga naj vsebuje:
1.spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog;
2.življenjepis;
3.dokazila o izpolnjevanju pogojev;
4.podroben opis dosedanjih izkušenj;
5.potrdilo o državljanstvu;
6.kratek opis videnja področja dela.

Prijavljeni kandidati morajo predložiti izjavo, da dovoljujejo pridobitev potrdila o nekaznovanosti in potrdila, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati naj vloge v zapečateni ovojnici s pripisom ''RAZPIS – OSKRBNIK IV''
pošljejo na naslov KC DD Zagorje, Cesta 9 avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.
Vloga mora prispeti na zgornji naslov najkasneje do 25.9.2019.

Datum objave: 17.9.2019
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom.