Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013: 25. člen ZDR-1 )

KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI razpisuje prosto delovno mesto NATAKAR IV

 

 

     Naloge delovnega mesta:

· izvajanje gostinskih storitev v bifeju v zgradbi in občasno zunaj zgradbe na različnih lokacijah

· priprava hladnih bifejev in manj zahtevnih toplo-hladnih bifejev v zgradbi in na drugih lokacijah

· prenašanje zabojev s pijačo, prestavljanje,

· naročanje ob poprejšnji odobritvi direktorja in sprejemanje blaga za potrebe bifeja,

· urejanje in skrb za drobni inventar v bifeju in kuhinji,

· sodelovanje pri določanju prodajnih cen gostinskih storitev,

· vodenje evidence realizacije bifeja, sestavljanje mesečnih obračunov bifeja,

· skrb za dnevni iztržek in redno oddajanje dnevnega iztržka na upravo,

· izposojanje drobnega inventarja drugim uporabnikom in kontrola vrnjenega inventarja,

· nadzorovanje in skrb za higieno prostorov bifeja, kuhinje in inventarja,

· skrb za pravilno skladiščenje pijače in hrambo drugega blaga,

· čiščenje prostorov bifeja in kuhinje z vso opremo,

· opravljanje drugih nalog po navodilu direktorja.

 

     Zahtevana stopnja strokovne izobrazbe:

· RAVEN IV  srednja poklicna izobrazba

      Znanje jezikov:

· znanje slovenskega jezika

      Posebna znanja:

· preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,

· tečaj o higieni živil,

      Delovne izkušnje:

· zaželene,

Odgovornost za:

· pravilno in pravočasno izvrševanje delovnih nalog,

· varstvo zakonitosti ter varovanje poslovne in strokovne tajnosti,

· premoženje javnega zavoda,

· ustrezen odnos do uporabnikov,

· uporabo osebnih zaščitnih sredstev

· sredstva in pripomočke

      

     Napor pri delu z ljudmi:

· delo s strankami

      Fizični napor:

· občasno dvigovanje lažjih bremen

     Posebne psihofizične zahteve:

· natančnost, zanesljivost, odgovornost,

· komunikativnost,

· splošna zdravstvena sposobnost,

· živilski pregled

· splošna psihofizična sposobnost

     

     Obseg dela:

· delovni čas je razporejen po potrebah delovnega procesa (dopoldne, popoldne),

· dosegljivost,

· po potrebi opravlja dela zunaj zgradbe javnega zavoda.

Trajanje: S kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Prijava:

Vloga naj vsebuje:

  1. 1. spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog;
  2. 2. življenjepis;
  3. 3. dokazila o izpolnjevanju pogojev;
  4. 4. podroben opis dosedanjih izkušenj;
  5. 5. potrdilo o državljanstvu;
  6. 6. kratek opis videnja področja dela.

Prijavljeni kandidati morajo predložiti izjavo, da dovoljujejo pridobitev potrdila o nekaznovanosti in potrdila, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati na vloge v zapečateni ovojnici s pripisom ''RAZPIS – NATAKAR IV''

pošljejo na naslov KC DD Zagorje, Cesta 9 avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi.

Vloga mora prispeti na zgornji naslov najkasneje do 17.3.2020.

Datum objave: 2.3.2020

Nepravočasno prispele in nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente, ki jih je potrebno predložiti v skladu z javnim razpisom.